Friday, December 13, 2013

Call for Papers

If you know Swedish and work on the translation of children’s literature, you might be interested in this call for papers.

Översättning för en ny generation

4-6 december 2014

Välkomna till Översättning för en ny generation, vid Högskolan Dalarna!

Workshoppen är ett samarbete mellan ämnena Franska, Litteraturvetenskap, Svenska, forskningsprofilen Kultur, Identitet och Gestaltning vid Högkolan Dalarna och Översättarprogrammet vid Uppsala universitet.

Svensk barn- och ungdomslitteratur har ett gott rykte internationellt och många titlar översätts varje år över hela världen. Även om antalet översättningar har varierat volymmässigt de senaste decennierna har svensk barn- och ungdomslitteratur varit en återkommande favorit i förlagsmiljö utomlands. 2013 var Sverige dessutom hedersgäst på Bolognas Barnlitteraturmässa. Svenska språkets relativt marginella ställning i världen leder dock till att det inte finns ett obegränsat antal översättare som kan ta sig an uppdraget att översätta en barnbok från svenska. Tillgången på översättare, liksom generationsskiften bland dessa, är alltså en viktig faktor som inte skall förbises i sammanhanget.

Syftet med symposiet är att särskilt fokusera urvalskriterier inom olika marknader samt att belysa de översättningsmarknader där det sker ett generationsskifte bland översättarna vad gäller barn- och ungdomslitteratur. Huvudfokus ligger på översättning från svenska till världens olika språk. Eftersom det finns en mycket nära kulturell och språklig skandinavisk samhörighet (samma översättare arbetar till exempel ofta från mer än ett skandinaviskt språk), kommer också symposiet att behandla översättningen av norska och danska barn- och ungdomsböcker. Symposiet kommer även att belysa översättningen av barn och ungdomsböcker utifrån vidare översättningsvetenskapliga frågeställningar. En första reflektion kan skissas från frågorna nedan. Denna förteckning är inte uttömmande och ytterligare förslag på frågor tas gärna emot för övervägande:

vilka böcker översätts?

hur relaterar översättningarna till den inhemska produktionen och översättningar från andra språk?

finns det kulturella faktorer som försvårar översättningen?

är det möjligt att särskilja olika strategier vid översättning till olika språk?

hur påverkas översättningarna av den nya generationens läsare?

finns det ett gap mellan det som accepteras av barn- och ungdomslitteratur i Sverige och i övriga världen?

Symposiet utgör ett unikt tillfälle för forskare, översättarstudenter, översättare, och andra intresserade av svensk barn- och ungdomslitteratur att diskutera dess spridning i en globaliserad värld. Språket vid workshopen kommer att vara svenska, men vi välkomnar också sessionsföredrag på norska och/eller danska.

Som plenarföreläsare kommer B.J.Epstein, lektor i litteratur och public engagement vid University of East Anglia i England, att medverka. Hon är författare till många publikationer, inklusive tre böcker, varav Translating Expressive Language in Children’s Literature, som bygger på hennes forskning om översättningen av barnböcker. Hon har också redigerat, korrekturläst eller översatt många böcker från svenska till engelska och var redaktör för Northern Lights: Translation in the Nordic Countries, som handlar om översättning av de nordiska språken.

Vi kommer även att ha förmånen att lyssna på Åsa Warnqvist, från Svenska Barnboksinstitutet, som bl.a. kommer att presentera den samtida svenska marknaden för barn- och ungdomsböcker, och Masako Hayakawa Thor från Högskolan Dalarna, som kommer att berätta om sitt arbete som redaktör/förläggare på ett barnboksförlag i Japan och som översättare av några svenska bilderböcker till japanska.

För den som vill delta i workshoppen med föredrag gäller följande:

Sista dag för inskickande av abstract: 2014.03.24

Svar till författarna efter granskning av kommittén: ca 2014.06.19

Format för abstract: En sammanställning av cirka 20 rader på svenska. I dokumentet ska också finnas uppgift om namn, institution, titel, författarens kontaktuppgifter (e-postadress) och föredragets titel. Tre nyckelord bör också nämnas.

Presentationen kommer att vara 20 minuter.

Förslagen ska skickas till: ofnyg@du.se


För mer information, se www.du.se/ofnyg

No comments: